หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กองพลทหารราบที่ 5ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจาก สิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2556

กองพลทหารราบที่ ๕ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ ดังนี้.

 ๑.ตำแหน่งที่บรรจุ จำนวน ๒ อัตรา ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยระดับกองพันภายในกองพลส่วนกำลังรบหรือสนับสนุนการรบเท่านั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยระดับกองพันใด ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยนั้น ๆ

 ๒.คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๒.๑ เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ ๕ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 ๒.๒ เป็นสิบตรีกองประจำการ ที่ปลดพ้นจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 และ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สอบคัดเลือกพร้อมกัน)
 ๒.๓ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
 ๒.๔ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
 ๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 ๒.๘ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ.ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ.จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

 ๓. ห้วงเวลาในการดำเนินการ
 ๓.๑ ผู้ที่ปลดจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน ธันวาคม ๒๕๕๕ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)
 ๓.๒ ผู้ที่จะปลดจากกองประจำการใน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน มิถุนายน ๒๕๕๖ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)

 ๔. หลักฐานการรับสมัคร (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด) ประกอบด้วย
 ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับราชการ
 ๔.๒ สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
 ๔.๓ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา - มารดา
 ๔.๕ สำเนาใบสาคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
 ๔.๖ ใบรับรองความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. ๔๖๖-๖๒๐) พร้อมผลการตรวจเลือดจากแพทย์ทหารประจำการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
 ๔.๘ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕)
 ๔.๙ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศสิบตรีกองประจำการ
 ๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ เช่น, การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณะบัตรของบิดา มารดา(ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี))

 ๕.หลักเกณฑ์ข้อกาหนด
 ๕.๑ การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้.-
 ๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หากผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด (๕๕%)) ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
 ๕.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ทดสอบภาควิชาการ
 ๕.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์
 ๕.๑.๔ ผลการสอบคัดเลือกจะนำคะแนนภาควิชาการ,ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
 ที่ได้มารวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะจัดลาดับผู้สอบคัดเลือกไว้เป็นบุคคลจริง ๒ นายและบุคคลอะไหล่ ๑๐ นาย (บุคคลอะไหล่ ๕ เท่าของบุคคลจริง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (บุคคลอะไหล่ขึ้นบัญชีไว้ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖)
 ๕.๒ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลาดับ

 ๖. กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่ ๗ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กองบัญชาการ
 กองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๗. กำหนดวันสอบคัดเลือก
 ๗.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 ๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 - เวลา ๐๖๐๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ทบ.กำหนด (๕๕ %)
 - เริ่มทดสอบ เวลา ๐๖๓๐ – ๐๘๓๐ การแต่งกาย ชุดกีฬา
 ตามเกณฑ์การปฏิบัติในการทดสอบแต่ละท่า ดังนี้.-
 ๗.๑.๑.๑ ทดสอบท่าดันพื้น ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๕ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๒ ทดสอบท่าลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๒ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๓ ทดสอบการวิ่ง ๒ กม.
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๐.๓๕ นาที)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๑.๐๐ นาที)
 ๗.๑.๒ การสอบภาควิชาการ (ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว)
 - ๑๐๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบ ในห้วงรับฟังคาชี้แจง การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
 ๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 - ๐๗๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคาชี้แจง
 การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง

 ๘. การทดสอบความรู้ภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน )
 ๘.๑ ทดสอบภาควิชาการ : วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ( ๔๐ คะแนน )
 ๘.๒ สอบสัมภาษณ์ ( ๒๐ คะแนน )

 ๙. ประกาศผลการสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐
 ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕

 ๑๐. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕ ๔๙๕๐๗๔ – ๘ ต่อ ๔๕๐๙๑ หรือที่ www.infdv5.com

กรมการเงินทหารบก


ประกาศ รับสมัคร เสมียนการเงิน รวม 7 อัตรา (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2555)

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (เฉพาะเพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา

 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) มทบ.31
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ป.พัน.1 รอ.
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ส.พัน. 13
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.11 พัน. 1 รอ.
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.1 รอ.
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) พล.ร.4
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 คุณสมบัติโดยสังเขป
 เพศชาย บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี
 การศึกษา ปวช. ประเภทวิชา พานิชยกรรม สาขา การบัญชี หรือ พณิชยการ(ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือน ที่เกิด พ.ศ. 2535-2536 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ

 รับสมัคร วันที่ 8-30 พ.ย. 55

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ธ.ค. 55 เวลา 1630

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ)

กรมสารบรรณทหารบกประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2555)

กองพลพัฒนาที่ 1 ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2555)


กองพลพัฒนาที่ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
 1.2 พลขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 1.3 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 1.4 ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 -5อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 2.2 ผู้สมัคร , บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม สาหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น กองพลพัฒนาที่ 1 จะสงวนสิทธิในการพิจารณา ไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 2.5 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2535 -2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการรับการตรวจเลือกทหารกองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และงดรับบุคคลที่มีรอยสักตามร่างกายทุกประเภท

 3. คุณสมบัติเฉพาะตามตำแหน่ง
 3.1 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช. ) สาขาวิชาช่างยนต์
 3.2 ตำแหน่ง พลขับรถ รับเฉพาะ ทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
 3.3 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 3.4 ตำแหน่ง ช่างเขียน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์

 4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง ( นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด ) ได้แก่
 4.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดา และ มารดา
 4.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4.4 ใบสำคัญทหารกองหนุน ( แบบ สด.8 ) , ใบลาพักเพื่อรอการปลด หรือใบ รับรองการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี และหากเคยรับ ราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน ต้องมีหนังสือ รับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
 4.5 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ( แบบ ทบ.466-620 ) พร้อมระบุว่า ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์จาก ห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน ( อนุโลมให้ส่งในภายหลังได้ )
 4.6 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต ( ถ้ามี )

 5. วิชาที่ทำการทดสอบและขอบเขต
 5.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด ( 3 ท่า ได้แก่ การวิ่ง ระยะทาง 2 กม. , ดันพื้น และ ลุกนั่ง )
 5.2 ภาควิชาการ
 5.2.1 ความรู้ทั่วไป
 5.2.2 แบบธรรมเนียมทหาร
 5.2.3 ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ( ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 3 )
 5.3 ภาคปฏิบัติ ( ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 3 )
 5.4 สัมภาษณ์

 6. การรับสมัคร และกำหนดการสอบคัดเลือก
 6.1 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
 6.2 สถานที่รับสมัคร ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 0900 – 1600

 6.3 เกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. มีดังนี้.-
 6.3.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จบำนาญพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 6.3.2 พิการทุพพลภาพ จนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 6.3.3 รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน

 6.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนเพิ่ม จากหลักเกณฑ์ตามข้อ 6.3 ให้เพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว พร้อมนำเอกสารประกอบการได้รับคะแนนเพิ่ม นำมาให้กรรมการรับสมัครในวันสมัคร ฯ

 6.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 0900 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ ได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600 u

 6.6 กำหนดการสอบคัดเลือก ฯ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดังนี้.-
 6.6.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 0700 -0900 ณ แหล่งรวมรถ กองร้อยกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
 6.6.1 สอบภาควิชาการ ( ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ) ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 0930 – 1600
 6.6.3 สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 0900 เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 6.7 ประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 1200 เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงค์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือดูประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ ได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600 u ทั้งนี้ผู้ที่สอบได้ให้มารายงานตัวภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก

 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1
 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0 -3232 – 7801 -3 ต่อ 52406 , 52408 , 08 -9919 -6808 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600u

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฎิบัติงาน (ลูกจ้างเหมาโครงการ) รวม 3 อัตรา (บัดนี้-30 พ.ย.55)

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฎิบัติงาน
(ลูกจ้างเหมาโครงการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(จำนวน 1 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์โครงการวิจัย ทำโครงการ
หน้าที่
-เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์นโยบายและแผน
-จัดทำโครงการ / สรุปรายงานการประชุม
2.นักวิเทศสัมพันธ์ (จำนวน 2 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ
หน้าที่
-ติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
-จัดแปลรายงานการประชุม ข้อตกลง จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


โดยผู้สนใจเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 28 ปี
-มีความตั้งใจจริงในการทำงาน
-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
-สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ ได้/สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 1 ปีตามสัญญาจ้าง
อัตราเงินเดือน : ปวช. 8,000 บาท ปริญญาตรี 8,300 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือดาวโหลดน์ส่งใบสมัครส่งมาที่อีเมล์ focal.trafficking@gmail.com
สนใจสอบถามได้ที่เบอร์ 02-306-8629
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส.ทางบัญชี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส.ทางบัญชี อัตราเงินเดือนเดือนละ 8000.- บาท จำเป็นจะต้องเข้าเวรรักษาการ เฉลี่ย อาทิตย์ละ 1 วัน โดยจะได้ค่าตอบแทนเพิ่ม ในวันธรรมดาหลังเวลาราชการ 16.30 น.- 038.30 น.ของวันถัดไป วันละ 200 บาท ในหวัดหยุดราชการ 08.30 น. -08.30 น.ของวันถัดไป วันละ 400 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อ ได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 036-220889 (ในวันและเวลาราชการ) สำนักงานอยู่ตรงข้ามเอื้อวิทยา เลยร้านอาหารบุญบันดาลไปทางแก่งคอย 500 เมตร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ


รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร (19-21 พ.ย.55)

ด้วยสานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสานักงานยุติธรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรจ้ำง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑ ตาแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท รวมอัตราเงินเดือนจานวน 15,000 บาท จานวน ๑ อัตรา
๒. ระยะเวลำกำรจ้ำง 3 ธันวาคม ๒๕๕5 ถึง ๓๐ กันยายน 2556

เมืองพัทยา


ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู รวม 22 อัตรา (5-23 พ.ย.55)

เมืองพัทยา ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  รวม 22 อัตรา (5-23 พ.ย.55)

กรมควบคุมโรค


ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (19-23 พ.ย.55)
กรมควบคุมโรค ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (19-23 พ.ย.55)
ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
อัตราเงินเดือน : 11,680 - 12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีวิธีสัมภาษณ์ และจะดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน รวมทั้ง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง (100 คะแนน)

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1-28 พ.ย.55)
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1-28 พ.ย.55)
 
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา 
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ดำเนินการับ - ส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document 
2) เวียนเอกสารแจ้งเพื่อทราบด้วยระบบ E-Document 
3) รวบรวมและจัดพิมพ์ทะเบียนเอกสารเรื่องเวียนประจำเดือน 
4) ดำเนินการร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตามที่ผู้บริหารสั่งการให้ดำเนินการในนามมหาวิทยาลัย
 
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กรมวิชาการเกษตร


ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา (26 พ.ย.-18 ธ.ค.55)
กรมวิชาการเกษตร ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รวม 3 อัตรา (26 พ.ย.-18 ธ.ค.55)
ชื่อตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :  9,300 – 10,230 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และ
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัคร :  วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กองทัพอากาศ


ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ รวม 1 อัตรา (22-28 พ.ย.55)
กองทัพอากาศ ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ รวม 1 อัตรา (22-28 พ.ย.55)

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน :  8300 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 - ม.6


เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สถุาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน )


ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้-30 พ.ย.55)
สถุาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้-30 พ.ย.55)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน (บัดนี้-30 พ.ย.55)

ประกาศรับสมัคร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการมีความประสงค์จะคัดเลือก คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีจิตสาธารณะเพื่อร่วมงานในตำแหน่ง นักวิชาการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน 
ขอบเขตงาน
1.   บริหารจัดการแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่และชุมชน
2.   จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือของบุคลากรที่มีพื้นฐานหลากหลาย
3.   จัดการประชุมให้บรรลุผลสำเร็จ
คุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่ง
1. อายุไม่ต่ำกว่า 26 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาสังคมศาสตร์ สุขภาพ สาธารณสุข หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปีในด้าน
§  การบริหารจัดการแผนงานด้านสังคมหรือชุมชน
§  การประสานเครือข่ายในพื้นที่  และ/หรือ งานวิจัยในชุมชน หรือ งานสื่อสารชุมชน
§  ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้
4. มีทักษะในการจัดการสูง  รับผิดชอบกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ มีจิตใจบริการ สามารถทำงานเป็นทีม
5. สามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
6. มีทักษะในการเขียนภาษาไทยดีมาก และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
7. ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่และดูแลสุขภาพตัวเองดี
8. ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ผู้สนใจกรุณา DOWNLOAD แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.thaihealth.or.th พร้อมส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99   ซ  ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ    เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ recruit@thaihealth.or.th

หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
**เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมัครงานตามขั้นตอนที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณา**

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ประกาศ รับบุคคลเข้าราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (27 พ.ย.-21 ธ.ค.55)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศ รับบุคคลเข้าราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (27 พ.ย.-21 ธ.ค.55)

ตำแหน่งที่รับ

พนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
นายช่างสำรวจ 
นักวิชาการศึกษา 
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2555 

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลเวียงคุก


ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนและตาแหน่งครูผู้ช่วย รวม 3 อัตรา (บัดนี้-9 พ.ย.55)
เทศบาลตำบลเวียงคุก ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนและตาแหน่งครูผู้ช่วย รวม 3 อัตรา (บัดนี้-9 พ.ย.55)
เทศบาลตำบลเวียงคุก ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนและตาแหน่งครูผู้ช่วย ประจาปีงบประมาณ 2555

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2555 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง


ประกาศ รับสมัคร พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเขียนแบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร อื่นๆ รวม 11 อัตรา (1-22 พ.ย.55)
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เปิดสอบพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างเขียนแบบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการประชาสัมพันธ์ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคลัง จำนวน 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรขุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล

ตำแหน่งที่รับสมัคร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1อัตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1อัตรา
นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1อัตรา
นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการเกษตร จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการศึกษา จำนวน 1อัตรา
นักวิชาการคลัง จำนวน 1อัตรา

รวม 11 อัตรา

การับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 พฤศจิกายน 2555 (ใบสมัครแนบท้ายประกาศ)

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ


เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ
นักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา
๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙)
สังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๖ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ ๒๑ - ๒๔
๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๕)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
๒.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน

๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร
๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ราคาชุดละ
๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๗ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ
๓.๑.๒ ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๘ ร้านสวัสดิการทหารเรือ
๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๙ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น
๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ๓.๑.๑๐ ทัพเรือภาคที่ ๓
๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๑๑ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต
๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๓.๑.๑๒ สถานีวิทยุเสียงจาก
ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๐ ตราด ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส
๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง
ชุดละ ๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ (
พิเศษไม่รับธนาณัติ online )

๔. การรับสมัคร
๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
๔.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๒ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ
๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตั้งแต่ ๙ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓-๔ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวม 12 อัตรา (7-27 พ.ย.55)
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักประชาสัมพันธ์ และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวม 12 อัตรา (7-27 พ.ย.55)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รวม 12 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 - 27 พฤศจิกายน 2555

สพฐ.

เปิดสอบ "ครูผู้ช่วย" รวมประมาณ 2,140 อัตรา รับสมัคร 28 พ.ย.-4 ธ.ค.2555
 
เปิดสอบ "ครูผู้ช่วย" รับสมัคร 28 พ.ย.-4 ธ.ค.2555 
นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งในที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2555 ที่ จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับการเตรียมสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ว่า สพฐ. ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการ ดังนี้
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือก  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
 
รับสมัครคัดเลือก  วันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2555
 
คัดเลือก  วันที่ 22-23 ธันวาคม 2555
 
ประกาศผลการคัดเลือก  ภายในวันที่ 7 มกราคม 2556
 
การศึกษา มติชน 13 พ.ย. 2555
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ หรือมีเหตุพิเศษ ว12 เช่น กลุ่มครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนมาแล้ว 3 ปี และกลุ่ม ว13 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ครูสอนศาสนาอิลสาม หรือวิทยากรอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะ จ.ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี และ 4 อำเภอ ใน จ.สงขลา (อ.จะนะ อ.สะบ้าย้อย อ.เทพา และ อ.นาทวี) มาให้ตนพิจารณาแล้ว อยู่ระหว่างดูรายละเอียด และเบื้องต้นจะออกประกาศรับสมัครได้ประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน โดยจะมีอัตราที่เปิดสอบบรรจุประมาณ 2,140 อัตรา ส่วนข้อสอบนั้น สพฐ.จะจัดทำคลังข้อสอบเอง ซึ่งคลังข้อสอบที่จัดทำจะให้เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศช่วยกันออกข้อสอบแห่งละ 2 ข้อ ส่งให้ สพฐ.เป็นผู้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการสอบบรรจุ และประกาศผล จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม
 
นายไกร เกษทัน ผู้อำนวยการ สพร.กล่าวว่า วิชาเอกที่เปิดสอบบรรจุมีจำนวน 30 กลุ่มวิชา ตามความประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ สังคมศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ดนตรีไทย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม การเงิน/บัญชี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว บรรณารักษ์ ปฐมวัย ประถมศึกษาทั่วไป การศึกษาพิเศษ กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบบรรจุ อาทิ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 135 อัตรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ตาก เขต 2 จำนวน 28 อัตรา, สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 20 อัตรา, สพป.สงขลา เขต 3 จำนวน 24 อัตรา, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 25 อัตรา, สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 23 อัตรา, สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 23 อัตรา, สพป.ภูเก็ต จำนวน 20 อัตรา, สพม.เขต 1 จำนวน 45 อัตรา เป็นต้น
 
"สำหรับการสอบคัดเลือกจะมี 2 ส่วน คือ การสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ส่วนภาค ข ประวัติและผลงาน โดยมีผู้มีสิทธิสอบบรรจุครั้งนี้ประมาณ 20,000 คน ซึ่งผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุครั้งนี้ของ ว12 สามารถสอบในเขตพื้นที่การศึกษาไหนก็ได้ที่เปิดสอบ ยกเว้นกรณีของ ว13 ที่ต้องสอบบรรจุในเขตพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
 
จาก : มติชน

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสกลนคร


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา (12-20 พ.ย.55)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) ปริญญาตรีทุกสาขา จำนวน 40 อัตรา (12-20 พ.ย.55)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ประกาศรับสมัคร ภาค ข. ปริญญา ตรี โท ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 19 อัตรา (16 พ.ย.-7 ธ.ค.55)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศรับสมัคร ภาค ข. ปริญญา ตรี โท ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รวม 19 อัตรา (16 พ.ย.-7 ธ.ค.55)


 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบภาค ข. ปริญญาตรี ปริญญาโท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ปริญญาโท) 15 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา

รวม 19 อัตรา

 รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2555

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี


ประกาศ รับเจ้าพนักงานสัตวบาล (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2555)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประกาศ รับเจ้าพนักงานสัตวบาล (บัดนี้ - 15 พฤศจิกายน 2555)

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา

 วุฒิการศึกษา : ปวท. หรือ ปวส. สาขาวิชาทางเกษตรกรรม

 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 ๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ * ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป
 ๒. สำเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างน้อย ๒ ฉบับ
 ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน อย่างละ ๑ ฉบับ
 ๔. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

 ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับไว้ด้วย

 ผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ๑๐๐ บาท

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๑๒ 

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน


ประกาศ รับพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( 5-16 พ.ย.55)

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน ประกาศ รับพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป ( 5-16 พ.ย.55)

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการประจำปี 2556 

 ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

 อัตราจ้าง 15,000 บาท

 วุฒิปริญญาตรี

 รับสมัคร 5 - 16 พฤศจิกายน 2555

กรมทรัพยากรธรณี


รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง (บัดนี้-16 พ.ย.55)

กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง

วุฒิ ปริญญาตรี ทางธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ เทคโนโลยีธรณี วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หรือ วุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาวิจัยหลักฐานทางธรณีวิทยาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ระยะเวลา 8 เดือน เงินเดือนๆละ 12500 บาท

เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดวันละ 200 + ค่าที่พัก 600 บาทต่อวัน

เริ่มงาน 19 พฤศจิกายน 2555

ทำหน้าที่ปฏิบัิติงาน

1 ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางธรณีวิทยาในอดีตที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับน้ำทะเลในอดีต และปัจจัยทางธรณีวิทยาปัจจุบันที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคต

2 ปฏิบัติหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ ปรับแก้ วิเคราะห์ ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากเครื่องมือวัดระดับน้ำทะเล และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี กับข้อมูลจากหน่วยงานอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศ

3 ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ผลกระทบเนื่องจากปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน และจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ


โปรดติดต่อก่อน 16 พฤศจิกายน 2555

ติดต่อ สมศักดิ์ 02621979

กรมชลประทาน


ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน 15 ตำแหน่ง 24 อัตรา (บัดนี้-16 พ.ย.55)
กรมชลประทาน ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนจัดรูปที่ดิน จำนวน 15 ตำแหน่ง 24 อัตรา (บัดนี้-16 พ.ย.55)

เทศบาลนครภูเก็ต


ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2555 (29 พ.ย.-25 ธ.ค.55)
เทศบาลนครภูเก็ต ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  57  อัตรา ประจำปี พ.ศ. 2555 (29 พ.ย.-25 ธ.ค.55)

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 57 อัตรา ในรายวิชา ดังนี้

1)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา

2)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

3)สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 9 อัตรา

4)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

5)สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา

6)สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา

7)สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

8)สาขาวิชานาฎศิลป์ จำนวน 3 อัตรา

9)สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 2 อัตรา

10)สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 4 อัตรา

11)สาขาวิชาวัดผล จำนวน 1 อัตรา

12)สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

13)สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

14)สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา

15)สาขาวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา

16)สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา

17)สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

18)สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อใบสมัครในราคาชุดละ 120.-บาท ตั้งแต่ วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-7621-2725 ต่อ 512, 0-7621-2895

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


ประกาศรับสมัคร พนักงานสัญญาจ้าง รวม 18 อัตรา (บัดนี้-12 พ.ย.55)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศรับสมัคร พนักงานสัญญาจ้าง รวม 18 อัตรา (บัดนี้-12 พ.ย.55)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเพทมหานคร 4


เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 4 อัตรา (9 - 15 พ.ย. 55)


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเพทมหานคร 4 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 4 อัตรา (9 - 15 พ.ย. 55)

กรมการทหารช่าง


ประกาศ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลลเรือนชายเข้ารับราชการ รวม 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา (15-23 พ.ย.55)
กรมการทหารช่าง ประกาศ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลลเรือนชายเข้ารับราชการ รวม 6 ตำแหน่ง 13 อัตรา (15-23 พ.ย.55)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เสมียน จำนวน 2 อัตรา
2.พลวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
3.ช่างซ่อมเครื่องดีเซล จำนวน 2 อัตรา
4.ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 3 อัตรา
5.ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา
6.ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
เป็น ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือบุคคลพลเรือนชาย 
อายุ 18-30 ปี งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด2535-2536 
ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-23 พ.ย. 55 
ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี 
อ.เมือง จ.ราชบุรี 
โทร 0 3233 7914 และ 0 3233 7388 ต่อ 53124 และ ต่อ 53125

กองทัพภาคที่ 3


ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน 5 ตำแหน่ง 85 อัตรา (5-16 พ.ย.55)

 กองทัพภาคที่ 3 ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน 5 ตำแหน่ง 85 อัตรา (5-16 พ.ย.55)

กรมศิลปากร


รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิชาการเผยแพร่ จิตรกร นักวิชาการช่างศิลป์ ภัณฑารักษ์ นักโบราณคดี นักจดหมายเหตุ นาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน อื่นๆ รวม 57 อัตรา <รับออนไลน์>(10-30 พ.ย.55)
กรมศิลปากร ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นิติกร นักวิชาการเผยแพร่ จิตรกร นักวิชาการช่างศิลป์ ภัณฑารักษ์ นักโบราณคดี นักจดหมายเหตุ นาฏศิลปิน ดุริยางคศิลปิน คีตศิลปิน นายช่างประณีตศิลป์ นายช่างศิลปกรรม นายช่างหล่อ นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเขียนแบบ ช่างอาภรณ์ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ รวม 57 อัตรา <รับออนไลน์> (10-30 พ.ย.55)

ตำแหน่งที่รับสมัคร

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    นักทรัพยากรบุคคล
    นิติกร
    นักวิชาการเผยแพร่
    จิตรกร
    นักวิชาการช่างศิลป์
    ภัณฑารักษ์
    นักโบราณคดี
    นักจดหมายเหตุ
    นาฏศิลปิน
    ดุริยางคศิลปิน
    คีตศิลปิน
    นายช่างประณีตศิลป์
    นายช่างศิลปกรรม
    นายช่างหล่อ
    นายช่างโยธา
    นายช่างสำรวจ
    นายช่างเขียนแบบ
    ช่างอาภรณ์
    พนักงานการเงินและบัญชี
    พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน
    พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 

รวม 57 อัตรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.finearts.go.th หรือ http://job.finearts.go.th หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2555 ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2555

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กรมควบคุมมลพิษ

ประกาศรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี) 1 ตำแหน่ง ( ลูกจ้างเหมาบริการ)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี) 1 ตำแหน่ง ( ลูกจ้างเหมาบริการ)
เงินเดือน 15,000 บาท
ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.จัดทำงบประมาณในภาพรวมของกรมควมคุมมลพิษ
2.ประสานงาน รวบรวม ทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวของกรมควบคุมมลพิษ
3.จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ในส่วนกิจกรรมที่ ๓
4.ประสานงาน และรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ - ๑๖
5.ลงระบบ E-Budgeting ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
6.จัดทำรายงานประจำปีของกรมควบคุมมลพิษ
7.ร่วมทำระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ (PART)
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ สาขารัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คน
2.หญิง/ชาย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
3.มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติดี สุขภาพแข็งแรง
4.อุทิศเวลาว่างให้ประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นส่วนใหญ่
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Office และสามารถจัดทำรายงานพร้อมประเมินผลการดำเนินงานได้
6.ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาทหรือการกระทำที่มีความผิดลหุโทษ)
7.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
2. ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย หลักฐานการศึกษา ใบปริญาบัตร Transcript
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานอื่นๆ ทาง
E-mail : budgetpcd@hotmail.com โทร. 02-298-2123, 02-298-2088
ผู้ประสานงาน คุณกนกวรรณ กาเจริญ 022982123 ฝ่ายแผนงาน/สำนักงานเลขานุการกรม
ระยะเวลารับสมัคร วันที่ 1- 15 พ.ย. 2555

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและแผน


รื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ (บัดนี้-15 พ.ย.55)

การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายนโยบายและแผน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

ด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และปฏิบัติงานในงานนโยบาย และแผน กองแผนงานและงบประมาณ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤศจิกายน 2555 โดยกาหนดคุณสมบัติการรับสมัคร ดังนี้

1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการการบริหารยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กรสู่รัฐวิสาหกิจ ชั้นนา จานวน 1 อัตรา (ลูกจ้างชั่วคราว) ค่าตอบแทนเดือนละ 11,350 บาท และให้รวมเงินเพิ่ม การครองชีพแล้วได้รับเดือนละ 15,000 บาท
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัคร
2.1 เพศชาย หรือ หญิง
2.2 สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2.4 มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2.5 มีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ากว่า 300 คะแนน (ผลการทดสอบฯดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
3. วิธีการคัดเลือก
3.1 ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ (ภาคปฏิบัติ)
3.2 สอบสัมภาษณ์

4. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการจัดทา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร รวมทั้งแผนด้านกีฬาทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการกีฬา นอกจากนั้น ยังเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านงบประมาณ การติดตามประเมินผล การบริหารจัดการความเสี่ยง ฯลฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนาไปยื่นในวันที่สัมภาษณ์
(เอกสาร ข้อ 5.4 – 5.5 ต้องนาตัวจริงยื่นแสดงพร้อมสาเนา 1 ฉบับ)
5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด 1-2 นิ้ว ที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5.4 สาเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว (ถ้ามี)
5.5 สาเนาแสดงหลักฐานการสอบ TOEIC
5.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ (เอกสารทุกฉบับต้องระบุ “รับรองสาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับ)
ผู้สนใจให้ยื่นใบสมัครพร้อม Resume ด้วยตนเองได้ที่ งานนโยบายและแผน กองแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน ชั้น 7 การกีฬาแห่งประเทศไทย เลขที่ 286 ถ.รามคาแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ สอบถามโทร 02- 186 -7111 ต่อ 7911 หรือ 08-1909-1917 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร


ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ รวม 4 อัตรา (16-30 พ.ย.55)
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพมหานคร ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ รวม 4 อัตรา (16-30 พ.ย.55)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
รวม 4 อัตรา 

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2555

กรมทรัพยากรธรณี


รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง (บัดนี้-16 พ.ย.55)

กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง

วุฒิ ปริญญาตรี ทางธรณีวิทยา ธรณีศาสตร์ เทคโนโลยีธรณี วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ หรือ วุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติงานในโครงการศึกษาวิจัยหลักฐานทางธรณีวิทยาเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

ระยะเวลา 8 เดือน เงินเดือนๆละ 12500 บาท

เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดวันละ 200 + ค่าที่พัก 600 บาทต่อวัน

เริ่มงาน 19 พฤศจิกายน 2555

ทำหน้าที่ปฏิบัิติงาน

1 ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยทางธรณีวิทยาในอดีตที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับน้ำทะเลในอดีต และปัจจัยทางธรณีวิทยาปัจจุบันที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคต

2 ปฏิบัติหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ ปรับแก้ วิเคราะห์ ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากเครื่องมือวัดระดับน้ำทะเล และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี กับข้อมูลจากหน่วยงานอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศ

3 ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์ผลกระทบเนื่องจากปัจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเล โดยวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน และจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ


โปรดติดต่อก่อน 16 พฤศจิกายน 2555

ติดต่อ สมศักดิ์ 026219798

รพ.สามเงา


ประกาศ รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้

รพ.สามเงา ประกาศ รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กระทรวงสาธารณสุข


ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (สสจ.ลำปาง) รวม 2 อัตรา (12-16 พ.ย.55)
กระทรวงสาธารณสุข ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ (สสจ.ลำปาง) รวม 2 อัตรา (12-16 พ.ย.55)

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกรปฏิบัติการ(สสจ.ลำปาง)
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเภสัชศาสตร์ที่มีการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 6 ปี
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กรมการศาสนา


ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศาสนา และนิติกร รวม 4 อัตรา (7-20 พ.ย.55)
กรมการศาสนา ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการศาสนา และนิติกร รวม 4 อัตรา (7-20 พ.ย.55)

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้


ประกาศรับสมัคร พนักงานสัญญาจ้าง รวม 18 อัตรา (บัดนี้-12 พ.ย.55)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประกาศรับสมัคร พนักงานสัญญาจ้าง รวม 18 อัตรา (บัดนี้-12 พ.ย.55)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเพทมหานคร 4


เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 4 อัตรา (9 - 15 พ.ย. 55)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเพทมหานคร 4 เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 4 อัตรา (9 - 15 พ.ย. 55)

กรมที่ดิน


ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน รวม 10 อัตรา (15 พ.ย.-6 ธ.ค.55)
กรมที่ดิน ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน รวม 10 อัตรา (15 พ.ย.-6 ธ.ค.55)

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 9,300 - 10,230 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
: 1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ดำเนินการสำรวจ รังวัด เพื่อทำแผนที่ ในการออกเอกสารสิทธิ การสอบเขต การแบ่งแยก การรวมโฉนด การพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดิน การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประทานบัตร 
และการรังวัดทำแผนที่ประเภทอื่นๆ 
(2) สำรวจ จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพจากสภาพพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลและปรับปรุงแผนที่ใช้ประกอบการประเมินราคาที่ดินให้ตรงตามสภาพการใช้ประโยชน์ 
(3) รังวัดเพื่อสร้างหมุดบังคับภาพทางราบ เช่น การวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ (TRAVERSE) การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม (SATELLITE POSITIONING) จัดสร้างหรือปรับปรุงระวางแผนที่ ตรวจสอบและรับรองผลการรังวัด จัดทำบัญชีควบคุมการสร้างและการใช้ระวางแผนที่เพื่อนำไปใช้ 
ในการออกเอกสารสิทธิ์ 
(4) รวบรวมระเบียบและวิธีการรังวัดทำแผนที่ ในการออกหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดิน ประทานบัตร เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับทุกฝ่าย 
(5) สอบสวน ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรังวัดทำแผนที่ของประชาชน หรือหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องในระดับเบื้องต้น เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชน 
(6) จัดเก็บบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การรังวัด และควบคุมการเบิกจ่ายหลักฐาน การรังวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรังวัดทำแผนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
(7) ตรวจสอบแผนผังการจัดสรรที่ดินให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 
ในการจัดสรรที่ดิน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อที่ดินให้ได้รับความเป็นธรรม 
(8) ดำเนินการทดสอบความรู้ ตรวจสอบเครื่องมือรังวัด การปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
2. ด้านการบริการ 
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับงานรังวัดทำแผนที่ จัดสร้างระวางแผนที่ แนวเขตที่ดินของรัฐที่ตนมีความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ 
(2) ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือ 
และร่วมมือในงานรังวัด และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ)
: (1) งานวงรอบ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม เช่น การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้นหรือเกณฑ์ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด เป็นต้น 
(2) การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ 
(3) การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมเบื้องต้น 
(4) แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ เช่น การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปรรูปถ่ายทางอากาศ การปรับแก้ความเอียง (RECTIFY) รูปถ่ายทางอากาศ 
(5) ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด 
(6) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กรมธุรกิจพลังงาน


ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา (14-20 พ.ย.55)
กรมธุรกิจพลังงาน ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 17 อัตรา (14-20 พ.ย.55)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน


ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และ พยาบาลวิชาชีพ รวม 6 อัตรา (12-16 พ.ย.55)
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา และ พยาบาลวิชาชีพ รวม 6 อัตรา (12-16 พ.ย.55)

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง

นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา <รับออนไลน์> (16-22 พ.ย.55)
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 ตำแหน่ง 11 อัตรา <รับออนไลน์> (16-22 พ.ย.55)

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ อื่นๆ รวม 11 ตำแหน่ง 24 อัตรา (7-13 พ.ย.55)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นิติกร เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ (7-13 พ.ย.55)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


ประกาศ รับสมัคร คนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา (1-21 พ.ย.55)
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศ รับสมัคร คนพิการเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รวม 2 อัตรา (1-21 พ.ย.55)

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
อัตราเงินเดือน : ตามคุณวุฒิที่กำหนด บาท
ประเภท : ข้าราชการ ระดับ 3
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทางกฎหมาย หรือทางรัฐศาสตร์ หรือทางรัฐประศาสนศาสตร์
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 รับสมัครคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นไปตามประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : (1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญ 3
(1.1) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม(1.2) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานของศาลรัฐธรรมนูญ และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐
(1.4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
(2.1) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ นโยบายและแผน การบริหารงานบุคคล การเงินและบัญชี การคลังและงบประมาณ การพัสดุ การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรม
(2.2) ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
(2.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงงานศาลรัฐธรรมนูญ

ทักษะ/สมรรถนะ : (1) ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ
(2) ต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าของ ก.พ.
(3) มีคุณสมบัติอย่างอื่น ตรงตามประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555


รับสมัครดวยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 พฤศจิกายน 2555

กรมทหารพรานที่ 48


รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ชาย จำนวน 296 อัตรา (1 พ.ย.-31 ธ.ค.55)

กรมทหารพรานที่ 48
รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.อส.ทพ.ชาย จำนวน 296 อัตรา

การสมัคร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งมาที่
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96130 (วงเล็บมุมซองสมัคร อส.ทพ.)

ห้วงเวลาการรับสมัคร 1 พ.ย. – 31 ธ.ค.55


คุณสมบัติของผู้สมัคร อส.ทพ.ชาย
-เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน(ทหารกองเกิน)
กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน อายุตั้งแต่ 18 - 30 ปีบริบูรณ์
-มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
-ความสูงไม่ตำกว่า 160 ซม.ขนาดรอบอก 76/96 ขึ้นไป
-ความรู้สำเร็จการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-มีภูมิลำเนา(แก้ไขรับทุกภาค)
-มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
เอกสารประกอบการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย
-ใบสมัครฯ(โหลดได้จากเว็บกองกำลังพล)
-สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ผู้สมัคร,บิดาและมารดา)
-สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
-สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด.8)
-กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)
-กรณีบุคคลพลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ - 20 ปี )สำเนาใบสำคัญ (สด.9)
-ใบสำคัญความเห็นแพทย์(โรงพยาบาลทหารหรือโรงพยาบาลของรัฐ)
-รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม.จำนวน 4 รูป

การสอบคัดเลือก
-การตรวจร่างกาย
-คะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
-คะแนนการสอบสัมภาษณ์
-พิจารณาความเหมาะสมตามความสามารถพิเศษ และวุฒิการศึกษา

ได้รับเงินค่าครองชีพชั่วคราว 1500 ถึง 3750 บาท
ได้รับเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีลาออก,เสียชีวิต และเกษียณอายุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังปี 51

สิทธิที่ อส.ทพ.ได้รับ(สายงานสนาม)ปฏิบัติใน 3จชต.และได้รับกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต
-ได้รับเงินค่าเลี้ยงดู วันละ 6 บาท
-ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงสนามเพิ่มเติม วันละ 55 บาท
-ได้รับเงินค่าเสบียงสนาม วันละ 15 บาท
-ได้รับเงินตอบแทนพิเศษรายเดือน เดือนละ 2,500 บาท
-ได้รับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเอง,พ่อ,แม่(จาก อผศ.)
-ได้รับเงินประกับชีวิต(แบบภัยสงคราม)จำนวน 500,000 บาท
-ได้รับเงินประกับชีวิต(แบบพิทักษ์พล)จำนวน 20,000 บาท
-ได้รับเงินค่าจัดการศพขั้นต้น จำนวน 20,000 บาท
-ได้รับเงินทดแทน,ช่วยเหลือตามระเบียบ ก.บ.ท.ช. ปี 21 ค่าตอบxเวลาราชการ
-ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ จาก จว.ที่ไปปฏิบัติงาน
-ได้รับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินจาก อ.ที่ไปปฏิบัติงาน
-ได้รับเงินช่วยเหลือจากมูลนิิธิสายใจไทย
-ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ
-ได้เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก
-ได้รับ พ.ส.ร./ เงินรางวัลการสู้รบ
-บัตรผ่านศึก,บัตรเหรียญราชการชายแดน
-ได้รับเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ทบ.
-ได้รับเงินช่วยเหลือจาก 11 กรม ทพ.(กรมทหารพราน 41 – 47,49,11,22,33)
-ได้รับเงินบำนาญพิเศษ
-ได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านทหารผ่านศึก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกำลังพล โทร. 073538121 หรือ ร.ต.อรรถสิทธิ์ กัณหานุ โทร.0890655191,0899718923
( วงเล็บมุมซองว่า ได้รับข้อมูลทางอินเตอร์เนต )