หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

กองพลทหารราบที่ 5ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจาก สิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2556

กองพลทหารราบที่ ๕ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีหลักเกณฑ์การบรรจุ ดังนี้.

 ๑.ตำแหน่งที่บรรจุ จำนวน ๒ อัตรา ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยระดับกองพันภายในกองพลส่วนกำลังรบหรือสนับสนุนการรบเท่านั้น หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากหน่วยระดับกองพันใด ให้บรรจุในตำแหน่งของหน่วยนั้น ๆ

 ๒.คุณสมบัติผู้สมัคร
 ๒.๑ เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด กองพลทหารราบที่ ๕ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 ๒.๒ เป็นสิบตรีกองประจำการ ที่ปลดพ้นจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 และ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (สอบคัดเลือกพร้อมกัน)
 ๒.๓ มีคุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นไป
 ๒.๔ ผู้สมัคร,บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด
 ๒.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 ๒.๘ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบในภายหลัง ทบ. จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ.ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ.จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

 ๓. ห้วงเวลาในการดำเนินการ
 ๓.๑ ผู้ที่ปลดจากกองประจำการใน พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน ธันวาคม ๒๕๕๕ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)
 ๓.๒ ผู้ที่จะปลดจากกองประจำการใน พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้หน่วยดำเนินการให้เสร็จสิ้น
 ภายใน มิถุนายน ๒๕๕๖ (การบรรจุหลังจากปลดจากกองประจำการแล้ว)

 ๔. หลักฐานการรับสมัคร (ถ่ายสำเนา ๑ ชุด) ประกอบด้วย
 ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับราชการ
 ๔.๒ สำเนาใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
 ๔.๓ สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา - มารดา
 ๔.๕ สำเนาใบสาคัญทางทหาร (แบบ สด.๘) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (ระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป)
 ๔.๖ ใบรับรองความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. ๔๖๖-๖๒๐) พร้อมผลการตรวจเลือดจากแพทย์ทหารประจำการ ผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน
 ๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
 ๔.๘ สำเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ - ๐๗๕)
 ๔.๙ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศสิบตรีกองประจำการ
 ๔.๑๐ หลักฐานอื่น ๆ เช่น, การเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล และใบมรณะบัตรของบิดา มารดา(ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี))

 ๕.หลักเกณฑ์ข้อกาหนด
 ๕.๑ การจัดการสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้.-
 ๕.๑.๑ ขั้นตอนที่ ๑ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (หากผู้สมัครสอบที่ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ทบ.กาหนด (๕๕%)) ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบในขั้นตอนต่อไป
 ๕.๑.๒ ขั้นตอนที่ ๒ ทดสอบภาควิชาการ
 ๕.๑.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์
 ๕.๑.๔ ผลการสอบคัดเลือกจะนำคะแนนภาควิชาการ,ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
 ที่ได้มารวมกันแล้วจัดเรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะจัดลาดับผู้สอบคัดเลือกไว้เป็นบุคคลจริง ๒ นายและบุคคลอะไหล่ ๑๐ นาย (บุคคลอะไหล่ ๕ เท่าของบุคคลจริง) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (บุคคลอะไหล่ขึ้นบัญชีไว้ถึง ๓๐ ก.ย.๕๖)
 ๕.๒ ผู้สมัครสอบที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ หากตรวจพบภายหลังว่าเคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือคดียาเสพติดทุกประเภท จะตัดสิทธิ์การบรรจุทันทีและให้บรรจุบุคคลอะไหล่แทนโดยเรียงตามลาดับ

 ๖. กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่ ๗ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ กองบัญชาการ
 กองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 ๗. กำหนดวันสอบคัดเลือก
 ๗.๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 ๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สถานที่ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 - เวลา ๐๖๐๐ รายงานตัวและรับฟังคำชี้แจง เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ทบ.กำหนด (๕๕ %)
 - เริ่มทดสอบ เวลา ๐๖๓๐ – ๐๘๓๐ การแต่งกาย ชุดกีฬา
 ตามเกณฑ์การปฏิบัติในการทดสอบแต่ละท่า ดังนี้.-
 ๗.๑.๑.๑ ทดสอบท่าดันพื้น ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๓๕ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๒ ทดสอบท่าลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๗ ครั้ง)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๔๒ ครั้ง)
 ๗.๑.๑.๓ ทดสอบการวิ่ง ๒ กม.
 - อายุ ๑๘ - ๒๑ ปี เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๐.๓๕ นาที)
 - อายุ ๒๒ - ๒๖ ปี (เกณฑ์ผ่าน ปฏิบัติ ๑๑.๐๐ นาที)
 ๗.๑.๒ การสอบภาควิชาการ (ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้ว)
 - ๑๐๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ เข้ารับการทดสอบภาควิชาการ สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบ ในห้วงรับฟังคาชี้แจง การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง
 ๗.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 - ๐๗๐๐ รับฟังคำชี้แจง ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕
 - ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบสัมภาษณ์ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในห้วงรับฟังคาชี้แจง
 การแต่งกาย : ชุดฝึกพราง

 ๘. การทดสอบความรู้ภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ ( คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน )
 ๘.๑ ทดสอบภาควิชาการ : วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ( ๔๐ คะแนน )
 ๘.๒ สอบสัมภาษณ์ ( ๒๐ คะแนน )

 ๙. ประกาศผลการสอบ ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐
 ณ กองร้อยทหารสารวัตรกองพลทหารราบที่ ๕

 ๑๐. ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ให้สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร.๐๗๕ ๔๙๕๐๗๔ – ๘ ต่อ ๔๕๐๙๑ หรือที่ www.infdv5.com

กรมการเงินทหารบก


ประกาศ รับสมัคร เสมียนการเงิน รวม 7 อัตรา (บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2555)

กรมการเงินทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556

 ตำแหน่งที่รับสมัคร นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) (เฉพาะเพศ ชาย) จำนวน 7 อัตรา

 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) มทบ.31
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ป.พัน.1 รอ.
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ส.พัน. 13
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.11 พัน. 1 รอ.
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) ร.1 รอ.
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) พล.ร.4
 เสมียนการเงิน (ชกท. 730) รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 คุณสมบัติโดยสังเขป
 เพศชาย บุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน อายุ 18-30 ปี
 การศึกษา ปวช. ประเภทวิชา พานิชยกรรม สาขา การบัญชี หรือ พณิชยการ(ต้องศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือน ที่เกิด พ.ศ. 2535-2536 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการฯ

 รับสมัคร วันที่ 8-30 พ.ย. 55

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 6 ธ.ค. 55 เวลา 1630

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม. 02-297 3624(ในเวลาราชการ)

กรมสารบรรณทหารบกประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2555)

กองพลพัฒนาที่ 1 ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (บัดนี้ - 21 พฤศจิกายน 2555)


กองพลพัฒนาที่ 1 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ. ) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 4 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้.-

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 1.1 ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 1 อัตรา
 1.2 พลขับรถ จำนวน 1 อัตรา
 1.3 ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
 1.4 ช่างเขียน จำนวน 1 อัตรา

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 -5อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 2.2 ผู้สมัคร , บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 2.3 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
 2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือประพฤติตัวเป็นภัยต่อสังคม สาหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการตั้งแต่แรก ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น กองพลพัฒนาที่ 1 จะสงวนสิทธิในการพิจารณา ไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
 2.5 งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2535 -2536 ซึ่งจะต้องเข้ารับการรับการตรวจเลือกทหารกองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และงดรับบุคคลที่มีรอยสักตามร่างกายทุกประเภท

 3. คุณสมบัติเฉพาะตามตำแหน่ง
 3.1 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช. ) สาขาวิชาช่างยนต์
 3.2 ตำแหน่ง พลขับรถ รับเฉพาะ ทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
 3.3 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
 3.4 ตำแหน่ง ช่างเขียน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์

 4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง ( นำฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด ) ได้แก่
 4.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร , บิดา และ มารดา
 4.3 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
 4.4 ใบสำคัญทหารกองหนุน ( แบบ สด.8 ) , ใบลาพักเพื่อรอการปลด หรือใบ รับรองการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี และหากเคยรับ ราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน ต้องมีหนังสือ รับรองความประพฤติจากหน่วยครั้งสุดท้าย
 4.5 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ( แบบ ทบ.466-620 ) พร้อมระบุว่า ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร และผลการตรวจเลือดหาเชื้อโรคเอดส์จาก ห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน ( อนุโลมให้ส่งในภายหลังได้ )
 4.6 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ( ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ
 4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือใบมรณะบัตรของ บิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต ( ถ้ามี )

 5. วิชาที่ทำการทดสอบและขอบเขต
 5.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่ ทบ. กาหนด ( 3 ท่า ได้แก่ การวิ่ง ระยะทาง 2 กม. , ดันพื้น และ ลุกนั่ง )
 5.2 ภาควิชาการ
 5.2.1 ความรู้ทั่วไป
 5.2.2 แบบธรรมเนียมทหาร
 5.2.3 ความรู้เฉพาะตาแหน่ง ( ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 3 )
 5.3 ภาคปฏิบัติ ( ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในข้อ 3 )
 5.4 สัมภาษณ์

 6. การรับสมัคร และกำหนดการสอบคัดเลือก
 6.1 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
 6.2 สถานที่รับสมัคร ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 0900 – 1600

 6.3 เกณฑ์ให้คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่เป็นทายาทของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด ทบ. มีดังนี้.-
 6.3.1 เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และได้รับการปูนบำเหน็จบำนาญพิเศษ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 6.3.2 พิการทุพพลภาพ จนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 10 คะแนน ใน 100 คะแนน
 6.3.3 รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ จำนวน 2 คะแนน ใน 100 คะแนน

 6.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนเพิ่ม จากหลักเกณฑ์ตามข้อ 6.3 ให้เพิ่มคะแนนตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว พร้อมนำเอกสารประกอบการได้รับคะแนนเพิ่ม นำมาให้กรรมการรับสมัครในวันสมัคร ฯ

 6.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฯ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 0900 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ ได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600 u

 6.6 กำหนดการสอบคัดเลือก ฯ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดังนี้.-
 6.6.2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 0700 -0900 ณ แหล่งรวมรถ กองร้อยกองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1
 6.6.1 สอบภาควิชาการ ( ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ) ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 0930 – 1600
 6.6.3 สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 0900 เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 6.7 ประกาศผลสอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 1200 เป็นต้นไป ณ แหล่งชุมนุมนายทหารสัญญาบัตร ค่ายศรีสุริยวงค์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือดูประกาศผลการสอบคัดเลือก ฯ ได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600 u ทั้งนี้ผู้ที่สอบได้ให้มารายงานตัวภายใน 7 วันหลังจากวันประกาศผลการสอบคัดเลือก

 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองพลพัฒนาที่ 1
 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบล ดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0 -3232 – 7801 -3 ต่อ 52406 , 52408 , 08 -9919 -6808 หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rta.mi.th/21600u

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฎิบัติงาน (ลูกจ้างเหมาโครงการ) รวม 3 อัตรา (บัดนี้-30 พ.ย.55)

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฎิบัติงาน
(ลูกจ้างเหมาโครงการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(จำนวน 1 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์โครงการวิจัย ทำโครงการ
หน้าที่
-เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์นโยบายและแผน
-จัดทำโครงการ / สรุปรายงานการประชุม
2.นักวิเทศสัมพันธ์ (จำนวน 2 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ
หน้าที่
-ติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
-จัดแปลรายงานการประชุม ข้อตกลง จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย


โดยผู้สนใจเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 28 ปี
-มีความตั้งใจจริงในการทำงาน
-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
-สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ ได้/สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 1 ปีตามสัญญาจ้าง
อัตราเงินเดือน : ปวช. 8,000 บาท ปริญญาตรี 8,300 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง หรือดาวโหลดน์ส่งใบสมัครส่งมาที่อีเมล์ focal.trafficking@gmail.com
สนใจสอบถามได้ที่เบอร์ 02-306-8629
หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส.ทางบัญชี
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ปวส.ทางบัญชี อัตราเงินเดือนเดือนละ 8000.- บาท จำเป็นจะต้องเข้าเวรรักษาการ เฉลี่ย อาทิตย์ละ 1 วัน โดยจะได้ค่าตอบแทนเพิ่ม ในวันธรรมดาหลังเวลาราชการ 16.30 น.- 038.30 น.ของวันถัดไป วันละ 200 บาท ในหวัดหยุดราชการ 08.30 น. -08.30 น.ของวันถัดไป วันละ 400 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อ ได้ที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 036-220889 (ในวันและเวลาราชการ) สำนักงานอยู่ตรงข้ามเอื้อวิทยา เลยร้านอาหารบุญบันดาลไปทางแก่งคอย 500 เมตร